Prim. dr Aleksandra Karadžov- Nikolić

Prim. dr Aleksandra Karadžov- Nikolić
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Rođena je 1970g. u Beogradu, gde je završila osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirala je 1997g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je 2005g. završila i specijalističke studije iz fizikalne medicine i rehbilitacije sa odličnom ocenom. U okviru kontinuirane medicinske edukacije, na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2009g. završila školovanje iz oblasti „Komplementarne medicine-akupunktura I, II i III nivo“ i stekla zvanje akupunkturologa. Marta 2011g. pohađala Internacionalni kurs neuropatskog bola u Portu, Portugalija. Na osnovu objavljenih radova u domaćim i stranim časopisima, novembra 2013g. stiče zvanje Primarius. Autor je i koautor više od 50 radova iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, reumatologije i medicine bola.
Dr Karadžov- Nikolić ima višegodišnje kliničko iskustvo. Kao jedna od prvih lekara u Srbiji i regionu, od 2005g. se bavi Šok-talas terapijom (ESWT). Od novembra 2008g. radi u Institutu za reumatologiju u Beogradu.
Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja fizijatara Srbije, Udruženja za istraživanje i tretman bola Srbije i Internacionalnog udruženja za istraživanje i tretman bola, Radne grupe za osteoporozu Udruženja reumatologa Srbije i Republičke stručne komisije za reumatizam pri Ministarstvu zdravlјa Srbije.