Fizijatrija

Vršimo prijem na ambulantno ispitivanje, lečenje i rehabilitaciju, uključujući i tretman u okviru ordinaciji Medic M.

Takođe vršimo konsultativne preglede bolesnika sa drugih organizacionih jedinica Ustanove, i po potrebi iste uključuje u rehabilitacioni tretman - ranu rehabilitaciju. 

U svom radu primenjujemo različite metode i procedure  u oblasti fototerapije, ultrazvučne i laser terapije, kineziterapije i različite vrste masaža.

Potrebe za primenom  navedenih mera lečenja i rehabilitacije, kao i stepen funkcionalne sposobnosti pacijenata i efekata primenjenih procedura utvrdjuje se testovima elektrodijagnostike, merenjem mišićne snage, obima pokreta i ostalim metodama.