Ass.dr.sci.med.dr Gordana V. Krljanac

Doktor Gordana V. Krljanac - rodjena u Beogradu 1973. godine zaposlena na Klinici za kardiologiju, Kliničkog  Centra Srbije kao subspecijalista-kardiolog, specijalista interne medicine; doktor medicinskih nauka, klinički asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Nosilac diplome „Vuk Karadžić“ u osnovnoj i srednjoj školi. Završila je Medicinski fakultet u Beogradu, 1999.godine. 2003. godine je odbranila magistarsku tezu iz oblasti kardiologije mentor Prof.dr Zorana Vasiljević. Položila je specijalistički ispit iz interne medicine-ocena 5 (09.03.2005.god.) Položila je ispit iz uže specijalizacije-oblast kardiologija-ocena 10 (29.04.2014.god.). Odbranila je rad iz uže specijalizacije iz kardiologije 26.12.2014.god Odbranila je dokotrsku tezu pod nazivom “Analiza primene reperfuzione terapije u odnosu na procenjeni stepen rizika bolesnika sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta u Srbiji“ mentor Prof.dr Zorana Vasiljević Pokrajčić (12.09.2014.god.). Opšti lekarski staž je obavila u Kliničkom centru Srbije. Specijalistički staž je obavila u KCS i KBC “Bežanijska Kosa”. Od 2007. godine je stalno zaposlena kao lekar  specijalista interne medicine na Kinici za kardiologiju u Kliničkomi centru Srbije. Edukovala se iz oblasti ehokardiografije koja je nejveći predmet interesovanja. 2008.godina boravila u Bad Nauheimu u Kerkhoff- Klinici,, Nemačka gde je dobila sertifikat za hemodinamsku dijagnostiku Swan-Ganz kateterom. 2013 i 2015.god. pohadjala medjunarodne kurseve za procenu funkcije miokarda naprednim ehokardiografskim tehnikama-speckle tracking (strain, strain rate, MD), TDI. Od 2012. Godine je klinički asistent katedre za internu medicinu-kardiologija. 

  1. godine je stekla sertifikat-nivo 1 iz oblasti kardiovaskularna magnetna rezonanca.

Član je Evropskog udruženja kardiologa, Evropskog udruženja za srčanu insuficijenciju, Radne grupe za mikrocirkulaciju-Evropskog udruženja kardiologa, Evropskog udruženja za EACVI, Evropskog udruženja za akutni koronarni sindrom, Udruženja kardiovaskularnog imidžinga Srbije, Evropskog udruženja za prevenciju i rehabilitaciju, Udruženja kardiologa Srbije, Srpskog lekarskog društva, Srpskog udruženja za atrijalnu fibrilaciju-SAFA.

Učestvovala je na više medljunarodnih projekata iz oblasti kardiologije, pretežno akutnog koronarnog sindroma.

Autor je i koautor preko 120 publikacija, 17  radova in extenso u internacionalnim časopisima indeksiranim u JCR 3 poglavlja u knjigama. Ukupan broj citatiranosti radova u stranim časopisima i udžbenicima je preko 80.