Psiholog Nevenka Badnjarević

Mr sci. med. Nevenka Badnjarević,
psiholog, mr porodični psihoterapeut
ZAPOSLENjE (od 1992.god)

Savetovalište za brak i porodicu
Gradski centar za socijalni rad Beograda
Ruska 4, 11000 Beograd

AKADEMSKI PODACI

Sept ‘83-Sept ‘89

Diplomirani psiholog
Univerzitet u Beogradu,
Filozofski fakultet
Odelenje za psihologiju, Beograd, Srbija.

Okt ‘90-Jun ‘91

Sertifikat iz bračne i porodične terapije
Institute of Family Therapy
43 New Cavendish Street, London.England.

Okt ‘94-Sept ‘96

Magistratura iz porodične terapije
Institute of Psychiatry, University of London
De Crespigny Park, London. England.

Jan `12.- Maj `13.

Sertifikat iz sistemske supervizije
The Marlborough Family Service
38 Marlborough Place, London NW8 OPJ

KLINIČKI TRENING

Jan ‘91- Jul ‘91

Učesnik na Klinici za porodičnu terapiju
Odeljenje za decu i adolescente
Maudsley Hospital, London. Engleska.
Klinički rad je supervizirao Hugh Jenkins, porodični terapeut.

Okt ‘94-Sept ‘ 96

Porodični terapeut u treningu
Honorarni klinički ugovor
sa Maudsley & Betleham Royal Hospital, London.

Okt `96- Apr `97

Kurs za opservaciju i diskusiju porodične terapije
The Tavistock Clinic, London. Engleska
Predavač Dr. John Byng-Hall, konsultant za dečju
I porodičnu psihijatriju, porodični terapeut

PROFESIONALNI PODACI

Avg ‘91-Jan ‘92

Porodični terapeut - volonter
Centar za porodičnu terapiju alkoholizma
Paunova 2, Beograd, Srbija.

Jan ‘92-Jan ‘94

Klinički psiholog
Tim za decu sa poremećenim ponašanjem
Centar za socijalni rad, Odeljenje u Zemunu

Jan ‘94-Kon.

Bračni i porodični terapeut
Savetovalište za brak i porodicu
Gradski centar za socijalni rad Beograd
Ruska 4, Beograd, Srbija

Nov. `01. – Kon.

Autor i voditelj programa za zaustavljanje
nasilja u partnerskim odnosima
Savetovalište za brak i porodicu
Gradski centar za socijalni rad Beograd

Maj ` 02.

Član organizacionog odbora
Balkanskog radnog seminara porodičnih terapeuta
"Izazovi za porodice i porodične terapeute u
Balkanskoj tranziciji", Beograd, 10. - 12. maj 2002.

Jan. 03.- Kon

Autor i voditelj Programa za zaustavljanje
delikventnog ponašanja kod mladih “Umem bolje”
Savetovalište za brak i porodicu
Gradski centar za socijalni rad Beograda

Nov. 2003.- Nov. 04.

"PTR - Psihosocijalni odgovor na traumu u Srbiji"
Odelenje za psihosocijalnu i kulturnu integraciju
IOM Rim, Međunarodna organizacija za migraciju

Dec. 2004.- Dec. 05.

Trener u obuci za psihosocijalno savetovanje
IOM Rim, Međunarodne organizacije za migraciju
Program "PTR- Psihosocijalni odgovor na traumu
u Srbiji"

OBJAVLjENI ČLANCI

1994.

Genogram
Članak objavljen u časopisu
"Socijalna misao- Metode i
tehnike za procenu braka i porodice"
Beograd `94.

1999.

Socio-ekonomski status porodice, problemi i motivacija za savetovanje i porodičnu terapiju
Članak objavljen u časopisu
"Socijalna misao" br.1. -2. Beograd '99.

2002.

Rad sa traumatičnim problemima u traumatičnom kontekstu
Članak objavljen u časopis
"Context - časopis zaporodičnu terapiju i
sistemsku praksu",br.61., Jun 2002.,
Velika Britanija.

2005.

Kako klijenti opažaju porodičnu terapiju?
Kros-kulturalna studija između Srbije i Turske
Članak objavljen u časopisu „Context – časopis za porodičnu terapiju i sistemsku praksu”, br. ,
Decembar 2005. Velika Britanija.